Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
1. Besloten Vennootschap Naturally Tasty B.V. (hierna: NT) is een Besloten Vennootschap die zich ten doel stelt Het produceren en verkopen van biologische soep.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “klant” verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met NT.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Overeenkomst” verstaan: de rechtsbetrekking tussen NT en een klant.


Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een klant en NT.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met NT overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde overeenkomsten met de klant.


Artikel 3 De Overeenkomst
1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. Een overeenkomst kan op verschillende manieren tot stand komen. De klant kan contact opnemen met NT via de Website, e-mail of telefoon en NT kan vervolgens een offerte opmaken. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middel van de ontvangst van een bevestiging per e-mail door de klant.
3. De klant kan tevens een bestellingen plaatsen via de webshop. De klant dient hiervoor een account aan te maken. De Overeenkomst komt in dat geval tot stand na de elektronische bevestiging van de bestelling via de website.
4. Als NT een bevestiging naar de Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. NT kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


Artikel 4 Abonnement
1. De klant kan ook voor een abonnementsvorm kiezen. NT bezorgt in dat geval maandelijks de soep thuis bij de klant op basis van het abonnement.
2. Het abonnement kan op verschillende manieren worden afgesloten. Via de Website, e-mail, telefoon of via de webshop.
3. De eerste bestelling van het abonnement wordt binnen 7 dagen na bestelling bezorgd. Vervolgens bezorgt NT iedere maand in de laatste week van de maand.
4. Betaling van het abonnementsgeld vindt plaatst middels een maandelijkse automatische afschrijving. De klant dient hiervoor een volmacht af te geven aan NT.
5. Het abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan worden opgezegd met in achtneming van een opzegtermijn van één maand. Bij een lidmaatschap van minimaal 12 maanden, is één maand gratis.
6. NT is gerechtigd de prijzen na 12 maanden aan te passen. In dat geval wordt de klant ten minste veertien (14) dagen van tevoren op de hoogte gesteld. De klant heeft de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen c.q. op te zeggen.
7. Om het abonnement op te zeggen, dient de klant een e-mail te sturen naar
[email protected] met zijn naam of bedrijfsnaam, klantnummer, abonnement nummer en
bankrekening nummer.


Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst
1. NT heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De kosten van het
inschakelen van deze derden komen voor rekening van de Klant, en zullen door NT worden
doorbelast aan de Klant.
2. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan NT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van de Overeenkomst, tijdig aan NT worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de
Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan NT zijn verstrekt, heeft NT het recht de uitvoering
van de Overeenkomst op te schorten.
3. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit
nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant NT hiervan schriftelijk in
gebreke te stellen. NT dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te
geven aan de Overeenkomst.


Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
1. NT is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden,
indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel
dat NT goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
2. Voorts is NT bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke
van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding
van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming
ontbinding rechtvaardigt, dan is NT gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe
ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of
schadeloosstelling is verplicht.


Artikel 7 Kosten, honorering en betaling
1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW tenzij anders vermeld. Richting
consumenten wordt een prijs inclusief BTW gecommuniceerd.
2. NT heeft het recht om kennelijk verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
3. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Klant.
4. Alle facturen dienen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van 14 dagen,
tenzij een andere termijn is overeengekomen. Bestellingen in de webshop worden bij bestelling
direct betaald en abonnementen lopen via automatische incasso.
5. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens
onverwijld aan NT mede te delen.
6. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege
in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke
rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat
de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7. Indien NT besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs
gerechtelijke weg te incasseren, is de Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit
artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten te vergoeden.


Artikel 8 Levering

1. Levering van een losse bestelling geschiedt binnen twee tot vijf werkdagen op het adres dat de klant
heeft opgegeven. Bij een abonnement vindt levering in laatste week van de maand plaats.
2. De klant is verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op het
opgegeven bezorgadres mogelijk is.
3. Indien levering niet binnen deze termijn geschiedt, meldt de klant dit aan NT waarna NT er voor zal
zorgdragen dat levering zo snel mogelijk geschiedt, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet mogelijk is.
4. Het niet-tijdig leveren van NT is geen geldige reden voor de ontbinding van de Overeenkomst.
5. Alle transportrisico’s komen in eerste instantie voor rekening van de door NT ingeschakelde
vervoerder.


Artikel 9 Retour

1. NT werkt met gekoelde verse soepen met een beperkte houdbaarheid. Deze bederfelijke voedingsproducten
kunnen derhalve niet worden geretourneerd.
2. De klant dient de ontvangen producten direct na levering/ontvangst te controleren. Wanneer de ontvangen
producten niet overeenkomen met de bestelling, heeft de klant recht op het alsnog leveren
van de bestelde producten. Dit op voorwaarde dat de foutief geleverde product direct ongeopende
retour mee kunnen worden gegeven aan de vervoerder.


Artikel 10 Herroeping

1. De klant heeft niet het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de levering van,
zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen.
2. De geleverde producten betreffen namelijk gekoelde verse producten met een beperkte
houdbaarheid en deze zijn uitgesloten van het wettelijke recht op retour/ herroepingsrecht.


Artikel 11 Garanties

1. NT garandeert het volgende: De geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid,
betrouwbaarheid en houdbaarheid zoals beschreven op de verpakking.
2. Indien er sprake is van een schending van een van bovenstaande garanties, dient de Klant dit
binnen acht (8) dagen na levering te melden aan NT, om een beroep te kunnen doen op de
desbetreffende garantie. De klant ontvangt bij tijdige en correcte reclamatie een vervangend product.


Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en
informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. NT is niet aansprakelijk voor
schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien de Klant onjuiste gegevens
heeft verstrekt.
2. De levertermijn als genoemd in artikel 8 lid 1 van deze Algemene voorwaarden kan slechts bij
benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen,
is NT nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn.
Overschrijding van de termijn geeft de Klant geen recht de overeenkomst te annuleren of betaling te
weigeren.
3. NT is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden.
4. NT is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen
gevolgschade of bedrijfsschade.
5. De Klant vrijwaart NT voor aanspraken van derden, van welke aard ook,
6. NT is slechts aansprakelijk in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van NT of haar
medewerkers waarbij de aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade van de klant. Tevens is
de aansprakelijkheid van NT beperkt tot het door de verzekeraar gedekte bedrag en het
factuurbedrag.
7. De bovenstaande bepalingen sluiten geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet
niet mag worden beperkt of uitgesloten.


Artikel 13 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van NT,
waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid wordt in ieder geval verstaan : niet- nakoming van een
derde, ziekte van personeel van NT zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen
in water- en energieleveringen, stakingen, storingen in de systemen van NT, brand, overstromingen,
natuurrampen, rellen, oorlog, gedwongen sluiting op last van de overheid, corona- of andere
pandemieën of anderszins binnenlandse onrusten. Deze voorbeelden zijn niet uitputtend.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht
aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, is NT gerechtigd de Overeenkomst zonder
tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal NT overgaan tot terugbetaling
van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die NT heeft
gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.


Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Bij de afhandeling van een bestelling en de nakoming van een overeenkomst verwerkt NT
persoonsgegevens. Hoe dit gebeurt, is te lezen in de privacyverklaring die u kunt vinden op de
website van NT. 
2. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of
dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke
gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. NT kan
niet aan geheimhouding worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde
noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte
uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 15 Klachtenregeling

Indien de Klant een klacht heeft dient de Klant dit schriftelijk te melden via [email protected].


Artikel 16 Identiteit van de gebruiker van deze voorwaarden

1. NT is bij de KvK geregistreerd onder nummer 61532967 en draagt btw- identificatienummer
NL854379216B01. NT is gevestigd aan Binderskampweg 29 U54/55 (6545CA) te Nijmegen.
2. NT is per e-mail te bereiken via [email protected], middels de Website www.naturallytasty.com en telefonisch op 024-3777566.


Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding tussen NT en de Klant is enkel Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen NT en de Klant mochten ontstaan, worden enkel beslecht door de
bevoegde rechter van rechtbank Gelderland.


Artikel 18 Het hanteren van 1+1 Gratis actie bij bulkbestelling 

Wanneer je bij bulkbestelling het vakje aan vinkt ben je ook verplicht om te verkopen als 1+1 gratis in uw winkel

U koopt dan ook voor minder prijs in maar je krijgt wel hiervoor een marge van 30%

Deze actie is geldig voor totaal 5 bestellingen per klant.